Zadania działu compliance

Compliance to monitorowanie i wdrażanie prawa, oraz zachodzących w nim zmian. Powinien działać dwutorowo.

Dwutorowość

Zgodność powinna działać na dwa sposoby: wewnątrz organizacji – zarówno w obrębie regulaminów i kodeksów, rzecz jasna także tych dotyczących etyki, których przestrzegać powinni wszyscy pracownicy, a także edukacji, czyli uświadamiania zwykłym pracownikom, że każda z ich decyzji ma skutki prawne. Poza organizacją natomiast są to różne dobre praktyki stosowane wobec kontrahentów, jak choćby przestrzeganie tak zwanej lojalności kontraktowej i sumienność wobec organów prawnych. W tym przypadku compliance wiąże się również z ochroną danych osobowych, tajemnicą bankową i zapobieganiem finansowym manipulacjom. W czasach kryzysu, który miał swój początek w 2008 roku wraz z upadkiem Lehman Brothers, compliance zyskuje na znaczeniu, ponieważ ideą stojącą za tą koncepcją jest to, aby działanie instytucji finansowych charakteryzowała przejrzystość. Dlatego zgodność jest połączona z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i uniemożliwianie przestępstw finansowych. Warto zauważyć, że compliance miał swój początek w latach 90. w Stanach Zjednoczonych podczas zwiększonego wykrywania przestępstw gospodarczych.

Zakres obowiązków działu compliance

Podstawową zasadą działania każdej instytucji finansowej, czy to bank, parabank czy też dom maklerski jest postępowanie zgodne z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. Dlatego dział compliance jest tak ważny w strukturach każdej szanowanej organizacji. Zakres jego obowiązków obejmuje między innymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, właściwe obchodzenie się z poufnymi informacjami oraz skuteczną ochronę danych osobowych. Jest to także nadzór nad przestrzeganiem prawa działalności maklerskiej i powierniczej; przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz i pracowników oraz zapobieganie konfliktom interesów. W skład działań tego działu wchodzi również weryfikacja zgodności z prawem w zakresie zawartych umów.