Raportowanie w XBRL nowym wymogiem sprawozdawczym na terenie UE

Komisja Europejska zdecydowała o powstaniu jednolitego europejskiego formatu elektronicznego – ESEF (European Single Electronic Format). W następstwie podjętej decyzji od 01.01.2020 przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej, których udziały są notowane na regulowanych rynkach publicznych UE, zostały zobligowane do sporządzania według standardu XBRL skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Co ważne, obowiązek ten dotyczy wyłącznie grupy przedsiębiorstw, które przygotowują sprawozdania finansowe według MSSF. Chociaż format ten istnieje już od wielu lat, wiedza na temat standardu XBRL jest jeszcze stosunkowo niski.

Standard XBRL – charakterystyka

Standard XBRL (z ang. eXtensible Business Reporting Language) to język programowania zaprojektowany specjalnie w celu usprawnienia transferu informacji z dziedziny sprawozdawczości finansowej. Dużą zaletą tego standardu jest przejrzyste definiowanie danych. Definiowanie odbywa się poprzez przypisanie wszystkich danych do słownika (taksonomii), w którym znajduje się niemal 7 tys. niepowtarzalnych identyfikatorów. Każdemu elementowi danych przypisane zostają atrybuty opisujące takie cechy, jak np. waluta czy sposób zaokrąglenia danych. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane są porównywalne, zaś przełożenie ich na inny standard nie jest zadaniem czasochłonnym. W wyniku jednoznacznego przyporządkowania danych finansowych możliwa jest szybka identyfikacja oraz gromadzenie zgromadzonych informacji. Co więcej, znacznie ułatwiono ich dalszą analizę oraz dokonywanie porównań z informacjami różnych podmiotów oraz obserwację trendów dla poszczególnych branż.

Ponadto, informacje w niniejszym standardzie mogą zostać przekonwertowane na inne powszechnie używane formaty, takie jak np. SQL lub xls (format stosowany w powszechnie używanym programie MS Excel). Dzięki temu możliwa jest zaawansowana automatyzacja wykonywanych zadań w wyniku wyeliminowania powtarzalnych procedur.