Przygotowanie sprawozdań finansowych – cel i metodologia

Sprawozdania finansowe pełnią ważną rolę w przedsiębiorstwie. Zarówno dla działu księgowego jak i zarządzających przekazują cenne i syntetyczne informacje. Oczywiście, jeśli wykonane są w sposób zgodny z zasadami i przejrzysty. W społeczeństwie opartym na wiedzy to właśnie dostęp i zrozumienie informacji jest szczególnie ważne, gdy chodzi o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. A przecież to pokonanie konkurentów i uzyskanie dużego udziału w rynku jest nadrzędnym celem dla większości osób prowadzących działalność gospodarczą. Jakie cechy powinna mieć sprawozdawczość finansowa by była przydatna? Które elementy są najistotniejsze?

Elementy, jakie powinno mieć sprawozdanie finansowe

Zasady i sposób, w jaki stworzone powinno być sprawozdanie regulowane są zarówno w Ustawie o rachunkowości jak i w prawie handlowym. Dodatkowo wiele organizacji zrzeszających ekonomistów ustala standardy zarówno obowiązujące na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Dzięki temu możliwe jest ujednolicenie dokumentacji w przedsiębiorstwach. Za elementy niezbędne, aby sprawozdawczość finansowa była pełna uznać należy: bilans, rachunek zysków i strat oraz rozrachunki z przepływów pieniężnych. Zanim jednak uwzględnione zostaną te dokumenty, dobre sprawozdanie powinno zawierać opisowy, krótki i przejrzysty wstęp dotyczący kontynuacji działalności. Ponieważ zaś dane księgowe nie muszą być jasne dla każdego, dokumenty powinny być opatrzone stosownym komentarzem. Dzięki temu osoby bez znajomości finansów mogą przyswoić wiedzę. W sprawozdaniu powinno być również uwzględnione, czy w minionym roku księgowym lub innym okresie, za który przygotowywany jest dokument, zaszły zmiany w funduszu własnym. W przypadku spółek dodatkowo powinien zostać załączony dokument dotyczący działalności i perspektyw na kolejny rok.

Najważniejsze cechy dobrego sprawozdania finansowego

Aby sprawozdawczość finansowa w jakiejkolwiek formie miała sens ważne jest by była ona wykonywana w sposób rzetelny, przejrzysty i zgodny z jednolitymi standardami, takimi jak w pwc.pl. Najważniejsze jest to, aby informacje były zrozumiałe zarówno dla osób z wykształceniem lub wiedzą ekonomiczną, ale także dla osób pracujących w zupełnie innych działach przedsiębiorstwa. Ze względu, że dokument będzie służył do podejmowania strategicznych decyzji musi być on zgodny z prawdą i stanem faktycznym. We wstępie powinna zostać wskazana używana metodologia, a także perspektywa na kontynuację działalności. Wszystkie elementy muszą być uwzględnione, aby dać całościowy obraz pracy w jednostce gospodarczej.