Co warto wiedzieć o split payment?

Split payment, inaczej system podzielonej płatności w transakcjach B2B, to rozwiązanie, które w polskim prawie funkcjonuje stosunkowo od niedawna. Istota całego mechanizmu sprowadza się do zastosowania podzielnej płatności, w której kwota podatku VAT trafia na wyodrębniony rachunek przedsiębiorcy. Pieniędzmi zgromadzonymi na tym koncie przedsiębiorca nie może dysponować wedle uznania, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie powiększającej się w ostatnich latach luce podatkowej VAT.

Jak działa split payment?

Mechanizm podzielonej płatności jest bardzo prosty. Dla nabywcy towaru lub usługi nowa regulacji nie wprowadza istotnych zmian – wciąż wykonuje on jeden przelew na podany numer konta, wskazując odpowiednio kwotę netto i kwotę VAT. Zobowiązanym do prowadzenia rachunku rozliczeniowego VAT jest natomiast bank lub SKOK. W ramach split payment pieniądze z podatku VAT będą trafiały na wydzielone konto. Środkami tam zgromadzonymi przedsiębiorca będzie mógł dysponować jedynie w celu wykonania wpłaty VAT do urzędu skarbowego, płatności VAT na rachunek VAT dostawcy czy zwrotu kwoty VAT wynikającej z korekty. Przeznaczenie środków na inne cele niż wyżej wymienione możliwe będzie jedynie za zgodą Naczelnika Urzędu Skarbowego udzieloną na pisemny wniosek podatnika.

Jakie korzyści wiążą się ze split payment?

Split payment oznacza dla przedsiębiorcy nie tylko obowiązki, ale także korzyści. Wśród nich na pewno należy wymienić przyspieszony zwrot VAT. W sytuacji, gdy podatnik złoży wraz z deklaracją wniosek o zwrot nadwyżki, otrzyma ją w ciągu 25 dni bez możliwości wydłużenia tego terminu. Split payment (wejdź tu) oznacza także brak sankcji VAT. Nie znajdą tu również zastosowania przepisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy. Split payment to także brak podwyższonych odsetek od zaległości w VAT powstałych za okres, w którym podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę naliczonego podatku. Warunkiem jest, by 95% tej kwoty wynikało z faktur zapłaconych przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.