prawo budowlane

Co to jest prawo budowlane?

Prawo budowlane to zbiór przepisów regulujących zasady budowy, użytkowania i konserwacji obiektów budowlanych oraz działalność związanych z nimi podmiotów. Jest to złożony system prawa obejmujący szereg ustaw, rozporządzeń i aktów wykonawczych. Określa m.in. warunki techniczne, jakie muszą być spełnione podczas projektowania, budowy, modernizacji i użytkowania obiektów budowlanych. 

Najważniejsze przepisy prawa budowlanego w Polsce

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – określa podstawowe zasady dotyczące projektowania, budowy, użytkowania i konserwacji obiektów budowlanych oraz nadzoru budowlanego.
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – zawiera szczegółowe wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy budynków oraz ich usytuowania.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu postępowania z odpadami budowlanymi – określa zasady postępowania z odpadami powstałymi podczas prac budowlanych.
  4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – zawiera przepisy dotyczące ochrony przyrody, w tym ochrony przyrody w trakcie prac budowlanych.
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych – określa wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach
prawo budowlane

Kogo dotyczy prawo budowlane?

Prawo budowlane w Polsce dotyczy wszystkich osób i podmiotów wykonujących prace budowlane, w tym między innymi:

  • Inwestorów – osoby lub podmioty, które zamierzają wykonać inwestycję budowlaną lub przeprowadzić remont istniejącej nieruchomości,
  • Projektantów – osoby lub podmioty, które sporządzają projekty budowlane,
  • Wykonawców – osoby lub podmioty, które wykonują prace budowlane na podstawie umowy z inwestorem,
  • Kierowników budowy – osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami budowlanymi na budowie,
  • Osoby zajmujące się nadzorem budowlanym – osoby, które sprawują nadzór nad przebiegiem prac budowlanych.

Ponadto, prawo budowlane dotyczy również właścicieli nieruchomości, na których przeprowadza się prace budowlane oraz organów administracji państwowej odpowiedzialnych za nadzór.